Επίπτωση

Αυτό το ευρωπαϊκό έργο προτείνει έναν παιδαγωγικό μετασχηματισμό σε διάστημα 3 μηνών ώστε να λειτουργεί στις τάξεις ως μαθήματα του 21ου αιώνα:

  • με την προσαρμογή σε υψηλό επίπεδο των μαθητών που είναι ετερογενείς
  • να κάνει τους μαθητές να κάνουν μία πιλοτική μάθησή (εξατομικευμένη μάθηση),
  • να ενθαρρύνει τους μαθητές να αλληλοβοηθούνται,
  • να ενθαρρύνει τους γρήγορους μαθητές να μάθουν ακόμη πιο γρήγορα,
  • να παρέχει προσβάσιμες δραστηριότητες, έτσι ώστε οι αργοί μαθητές να ξεπερνούν τον εαυτό τους,
  • να ασχολείται με μεγάλες τάξεις,
  • χωρίς να απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς να εργάζονται σκληρά στο σπίτι για να προετοιμάσουν υλικό ή να διορθώσουν.

Επίπτωση

Δεν πραγματοποιήσαμε μια αυστηρή επιστημονική έρευνα με μια ομάδα ελέγχου σχετικά με την επίπτωση της μεταμόρφωσης της τάξης. Σε αντίθεση, ζητήσαμε από τους δασκάλους, τους μαθητές και τους γονείς να αξιολογήσουν πώς αισθάνονται για τον μετασχηματισμό της τάξης τους;

Τα περισσότερα σχολεία έδειξαν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην άποψη των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών.

Με σειρά προτεραιότητας, οι μαθητές αισθάνονται 36% περισσότερο στην πιλοτική θέση της μάθησής τους, βοηθούν ο ένας τον άλλον 32% περισσότερο, 24% πιο αυτόνομα, με καλύτερους βαθμούς και τους αρέσει το σχολείο 14% περισσότερο.

Από τη σκοπιά του γονέα, ο αντίκτυπος είναι χαμηλότερος: στα παιδιά αρέσει το σχολείο 7% περισσότερο και η ατμόσφαιρα στο σπίτι είναι 5% καλύτερη.

Ο αντίκτυπος είναι ο υψηλότερος από την άποψη του δασκάλου: πιστεύουν ότι οι μαθητές τους είναι 54% περισσότεροι στην πιλοτική θέση, έχουν 39% περισσότερη αυτοπεποίθηση, αντιμετωπίζουν 36% καλύτερα την ετερογένεια, οι εκπαιδευτικοί έχουν 34% περισσότερη ενέργεια και γνωρίζουν 27% περισσότερο τις δυσκολίες του μαθητή τους.

Erasmus logo